Procura de partaj in actiunea de divort

Model Procura de partaj in actiunea de divort

Subsemnatul ………………………………………………………………….. cetăţean ………………………………, născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………… eliberat de ………………………………. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe ……………………………………………………….. cetăţean ………………………, născut la data de …………………………….., în localitatea …………………………………, de sex ………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………. eliberat de …………………………. la data de ……………………………………, cod numeric personal …………………………………., să mă reprezinte în calitatea mea de reclamant, în condiţiile Codului de procedură civilă, în acţiunea de divorţ împotriva ……………………………………………… cetăţean …………………………….., născut la data de ………………………. în ……………………………, ce formează obiectul dosarului nr. …………/…………. aflat pe rol la Judecătoria ……………………………………, având termen de judecată ……………………….. .
În acest scop, mandatarul meu va susţine acţiunea introdusă, mă va reprezenta atât la primul termen, cât şi la toate termenele ulterioare, în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, va primi actele de procedură, va propune şi va administra probele necesare, va uza de orice cale de atac prevăzută de lege împotriva hotărârilor rămase definitive, va primi citaţii, somaţii, sentinţe, decizii şi va semna pentru ele acolo unde este necesar, va invoca excepţii sau mijloace de apărare, va lua termene în cunoştinţă, va cere comunicări de acte, va chema şi va răspunde la interogatorii, va cere proba cu martori, verificare de scripte şi expertize, va cere învestirea cu formulă executorie a oricărei sentinţe şi decizii şi le va primi învestite, va primi şi va executa orice titlu definitiv, va face somaţii putând tranzacţiona în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ………….. exemplare, la ………….., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor ………………. exemplare.

MANDANT

Procura de partaj in actiunea de divort