Procura generala de administrare

Model Procura generala de administrare

Subsemnatul ………………………………………………………… cetăţean ……………………………………….., născut la data de ………………………………, în localitatea ………………………………., de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………………., seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe ……………………………………………………….. cetăţean ………………………, născut la data de ………………………………, în localitatea …………………………………., de sex …………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………., str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………… eliberat de …………………….. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., ca în numele meu şi pentru mine să administreze*) ………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
Mandatarul meu va putea negocia şi încheia orice contract de închiriere cu oricine, fixând termenul şi preţul, în condiţiile ce le va crede de cuviinţă, dar în conformitate cu dispoziţiile legale, va putea primi chiriile şi plăti impozitele şi taxele de orice natură, va putea face reparaţii, va putea acţiona în judecată pe chiriaşi şi va putea face orice act necesar pentru o bună administrare.
Mandatarul meu mă va putea reprezenta şi îmi va putea susţine interesele faţă de organele administraţiei publice, de instanţele judecătoreşti şi de orice alte persoane fizice sau juridice, semnând pentru mine şi în numele meu, orice act, oriunde va fi nevoie, semnătura lui fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ……. exemplare la …………….., astăzi, data autentifcării.
S-au eliberat părţilor ……………… exemplare.

MANDANT

_____________
*) Determinarea exactă a bunului ce urmează a fi administrat de mandatar.

Procura generala de administrare