Procura de administrare a unui apartament

Model Procura de administrare a unui apartament

Subsemnatul …………………………………………………………… cetăţean …………………………………….., născut la data de …………………………….., în localitatea …………………………………., de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. ……………………… eliberat de ……………………………. la data de ………………………………………….., cod numeric personal ………………………………………………, împuternicesc prin prezenta pe ………………………………………………………. cetăţean ………………………., născut la data de ………………………………., în localitatea ………………………………., de sex ………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în …………………………………….., str. ……………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al …………………………, seria …………… nr. ……………………… eliberat de …………………………… la data de ……………………………………., cod numeric personal ……………………………………………………, ca, în numele meu şi pentru mine, să efectueze orice act sau fapt juridic, pentru o bună administrare şi conservare a dreptului meu de proprietate asupra apartamentului nr. …………… situat în localitatea …………………………….., str. ………………………….. nr. ………, bloc …………., scara …………., etaj ……….., sector/judeţ ……………………….., dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. ……………… din ……………………., încheiat cu …………………………. .
În acest scop, mandatarul meu va face, oriunde va fi necesar, dovada proprietăţii mele asupra apartamentului, mă va reprezenta în faţa oricăror persoane fizice şi juridice, precum şi în faţa autorităţilor administraţiei publice şi a instanţelor judecătoreşti, în vederea susţinerii şi apărării drepturilor şi intereselor mele, în legătură cu îndeplinirea tuturor actelor de administrare şi conservare a apartamentului menţionat; va plăti orice sumă de bani pe care o datorez instituţiilor statului şi altor persoane fizice şi juridice, atât ca impozite şi taxe, precum şi cu orice alt titlu sau, după caz, va putea să încaseze orice sumă de bani, cu orice titlu, care mi s-ar cuveni, de la orice persoane fizice sau juridice, în calitatea mea de proprietar. Mandatarul meu se va ocupa de întreţinerea apartamentului, putând lua, după libera sa apreciere, orice măsuri pentru administrarea şi conservarea acestuia, ca un bun proprietar.
Mandatarul meu este împuternicit, totodată, să închirieze apartamentul unor persoane fizice sau juridice, la libera sa apreciere, va stabili, în toate condiţiile cele mai avantajoase mie, toate clauzele contractului de închiriere, inclusiv chiria. Va încasa, pentru mine şi în numele meu, chiriile, dând chitanţe descărcătoare de primirea lor, va urmări şi asigura respectarea contractelor încheiate, va putea introduce orice acţiune civilă pentru plata chiriei sau pentru evacuarea chiriaşilor ce nu şi-au îndeplinit această obligaţie.
În îndeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în …………. exemplare, la …………….., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor …………………. exemplare.

MANDANT

model:

Procura de administrare a unui apartament