Procura de acceptare a unei succesiuni

Model Procura de acceptare a unei succesiuni

PROCURĂ*)

Subsemnatul …………………………………………………………… cetăţean ………………………………….., născut la data de ……………………………., în localitatea …………………………………, de sex ………………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ………………………………….., str. ……………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ …………………………………., posesor al ……………………………., seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………. la data de ………………………………………., cod numeric personal ……………………………………………………….., împuternicesc prin prezenta pe ………………………………………………………. cetăţean ………………………….., născut la data de …………………………….., în localitatea …………………………………, de sex ……………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………., str. ………………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al …………………………., seria …………… nr. …………………….. eliberat de ……………………………. la data de …………………………………….., cod numeric personal ……………………………………………………, pentru a mă reprezenta la biroul notarului public, în cadrul procedurii succesorale notariale având ca obiect succesiunea ………………………………………… decedat ……………………………………………, cu ultimul domiciliu în ……………………………………….., a cărui succesiune declar că am acceptat-o în mod tacit, prin acte de administrare a bunurilor acestuia. Menţionez că defunctul era căsătorit ………………….. .
Mandatarul meu este împuternicit să solicite şi să obţină actele necesare dezbaterii succesiunii, să primească actele de procedură, să propună şi să efectueze probatoriile necesare, să stabilească numărul şi calitatea moştenitorilor, precum şi cota în comunitatea de bunuri, achitând taxele succesorale şi onorariul notarului public.
În conformitate cu art. 692 Cod civil, declar că defunctul …………………………………………………. a acceptat în mod tacit succesiunea părinţilor ……………………………………………………….., decedaţi la data de ………………………………………………, cu ultimul domiciliu în ……………………………………………… .
Împuternicesc, de asemenea, pe mandatarul meu să mă reprezinte la dezbaterea succesiunilor acestora, în calitate de moştenitor şi declarant în viaţă, să facă toate declaraţiile şi să prezinte toate actele necesare, să plătească taxele şi să primească certificatele de moştenitor, semnând în numele meu şi pentru mine, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.
De asemenea, mandatarul meu mă va reprezenta cu depline puteri, în vederea obţinerii de duplicate după actele de stare civilă ale defuncţilor, ale căror proceduri succesorale urmează a fi dezbătute, semnând de primirea lor, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ……….. exemplare, la ………………., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor …………………. exemplare.

MANDANT

_______________
*) În conformitate cu cerinţele art. 692 Cod civil.

Procura de acceptare a unei succesiuni