Procura de iesire din indiviziune

Model Procura de iesire din indiviziune

Subsemnatul ……………………………………………………………… cetăţean …………………………………., născut la data de ………………………………, în localitatea …………………………………, de sex …………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al ……………………….., seria …………. nr. …………………….. eliberat de ………………………………. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, împuternicesc prin prezenta pe ………………………………………………………… cetăţean ……………………., născut la data de ………………………………, în localitatea ……………………………….., de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al …………………………., seria …………… nr. ………………….. eliberat de …………………………….. la data de ……………………………………, cod numeric personal ……………………………………………………, ca să mă reprezinte în faţa autorităţilor judecătoreşti, în vederea susţinerii şi apărării drepturilor şi intereselor mele, în condiţiile Codului de procedură civilă, în cauza de ieşire din indiviziune împotriva lui ………………………………………. cu privire la locul de casă nr. ……………… din Cartea funciară.
Mandatarul meu mă va reprezenta în faţa instanţelor judecătoreşti, de orice grad, va susţine acţiunea pe care o va introduce şi o va modifica, retrage sau repune pe rol, va primi actele de procedură, va propune şi administra probele necesare, va solicita expertize, va lua termene în cunoştinţă, va cere comunicări de acte, va putea face cereri de chemări în garanţie, conexări, declinări de competenţă, de închidere sau redeschidere a dosarelor, va primi sentinţe şi decizii şi va semna pentru ele acolo unde este necesar, va putea uza de căile ordinare şi extraordinare de atac prevăzute de lege împotriva hotărârilor ce se vor pronunţa, va solicita învestirea cu formulă executorie a hotărârilor rămase definitive şi le va primi învestite, va primi şi executa orice titlu definitiv, reprezentându-mă în cadrul procedurii de executare silită, cerând, înfiinţând sau desfiinţând orice fel de urmăriri şi executări mobiliare sau imobiliare, va face somaţii, notificări şi comandament, va înfiinţa sau desfiinţa sechestre asiguratorii sau definitive, va face popriri, precum şi urmăriri de venituri şi va putea să încaseze orice sume de bani, respectiv eventuale sulte ce se vor stabili că mi se cuvin prin aceste hotărâri, semnând, în mod valabil, de primirea acestora, putând, de asemenea, să achite în numele meu şi pentru mine, eventualele sulte la care voi fi obligat prin hotărârile ce se vor da.
Mandatarul meu va solicita întabularea dreptului de proprietate în Cartea funciară, în care scop va consimţi la întabulare.
Prezentul mandat este gratuit şi, în baza lui, mandatarul meu va face tot ceea ce crede de cuviinţă pentru apărarea drepturilor şi intereselor mele patrimoniale.
În îndeplinirea prezentului mandat, împuternicitul meu va semna, în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ………….. exemplare, la ……….., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor ……………… exemplare.

MANDANT

Procura de iesire din indiviziune