Procura de reconstituire a dreptului de proprietate

Model Procura de reconstituire a dreptului de proprietate

Subsemnatul ………………………………………………………………… cetăţean ……………………………….., născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al …………………………., seria …………… nr. …………………….. eliberat de ……………………………. la data de ………………………………………, cod numeric personal ………………………………………………….., împuternicesc prin prezenta pe …………………………………………………………. cetăţean ……………………., născut la data de …………………………….., în localitatea …………………………………, de sex ………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………… eliberat de …………………………. la data de …………………………………….., cod numeric personal ……………………………………………………, să mă reprezinte, cu depline puteri, şi să-mi susţină interesele în faţa autorităţilor administraţiei publice sau instanţelor judecătoreşti, în faţa comisiilor locale, în vederea reconstituirii dreptului meu de proprietate asupra terenului situat în ……………………………., în baza prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată şi modificată.
Menţionez că acest teren a aparţinut lui ………………………………………………………………………….. .
În acest scop, mandatarul meu va depune toate actele necesare, prevăzute de lege, în vederea dovedirii drepturilor mele funciare, va îndeplini toate formalităţile necesare pentru punerea în posesie, va semna de primirea titlului de proprietate, va plăti toate taxele legale, putând face orice declaraţii şi formula cereri şi primi orice fel de înscrisuri, în limita prezentului mandat.
Mandatarul meu este împuternicit, de asemenea, să solicite înscrierea dreptului de proprietate în Cartea funciară consimţind la întabulare şi va îndeplini toate formalităţile necesare pentru înscrierea în evidenţele fiscale a titlului de proprietate asupra acestui teren.
Prezentul mandat este gratuit şi valabil până la revocarea sa expresă şi, în baza lui, mandatarul meu va semna, în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în …………. exemplare, la …………., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor ………….. exemplare.

MANDANT

Procura de reconstituire a dreptului de proprietate