Procura de cumparare a unei constructii

Model Procura de cumparare a unei constructii

Subsemnatul …………………………………………………………………. cetăţean ………………………………, născut la data de ………………………………., în localitatea …………………………………, de sex ……………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de ……………………………. la data de ………………………………………, cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe ……………………………………………………….. cetăţean …………………….., născut la data de …………………………….., în localitatea …………………………………, de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al ……………………., seria …………… nr. …………………………. eliberat de ……………………………. la data de …………………………………….., cod numeric personal ………………………………………………….., să cumpere în numele societăţii ……………………………………… de la …………………………………………… cu domiciliul/sediul în …………………………………., construcţia formată din ……………………………………, amplasată în parcela virană ………………………………., înscrisă în Cartea funciară nr. ……………………, situată în …………………………. .
Terenul construit şi neconstruit aferent construcţiei nu va forma obiectul contractului de vânzare-cumpărare*), rămânând în proprietatea ………………………………………………………………………………. .
În acest scop, mandatarul va negocia clauzele vânzării, va îndeplini toate formalităţile necesare perfectării contractului de vânzare-cumpărare şi va semna contractul de vânzare-cumpărare, în formă autentică.
Preţul vânzării va fi negociat şi stabilit împreună cu proprietarul şi va fi plătit, personal, acestuia.
După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, mandatarul va îndeplini toate formalităţile necesare pentru efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliară şi de înscriere a imobilului în evidenţele fiscale, consimţind în mod expres la intabularea dreptului de proprietate în Cartea funciară.
Mandatarul este împuternicit să plătească toate taxele şi impozitele datorate statului pentru construcţia ce trebuie cumpărată.
Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatarul va semna în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ……….. exemplare, la …………….., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor ……………. exemplare.

MANDANT

____________
*) Menţiunea se modifică în mod corespunzător, dacă se cumpără şi terenul.

Procura de cumparare a unei constructii