Procura de vanzare a unui apartament

Model Procura de vanzare a unui apartament

Subsemnatul ……………………………………………………………….. cetăţean …………………………………, născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ………………………………….., str. ……………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al …………………………, seria ……….. nr. ………………………. eliberat de ………………………………. la data de …………………………………….., cod numeric personal ……………………………………………………, împuternicesc prin prezenta pe ………………………………………………………… cetăţean …………………….., născut la data de ………………………………, în localitatea …………………………………, de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de ……………………….. la data de …………………………………….., cod numeric personal ……………………………………………………, ca, în numele meu şi pentru mine, să vândă lui ………………………………………………………………………… cetăţean ………………………………………, născut la data de ………………………………………………………….., în localitatea …………………………………………., de sex ………………………………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………………………….., str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară ………………, etaj ………………., apart. …………, sector/judeţ ………………………………………………, posesor al ……………………………., seria …………… nr. ………………………….. eliberat de …………………… la data de ……………………………………, cod numeric personal ……………………………………………………., cu preţul de ………………………………….. lei, apartamentul nr. …………………. situat în ………………………….. str. …………………………………………………. nr. ……., bloc ……….., scară ………, etaj ……….., proprietatea mea dobândită în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ………………./………………… de ……………………. transcris în registrul de publicitate imobiliară sub nr. ……………………………… la data de ………………………………… .
În acest scop, mandatarul meu va face, oriunde va fi necesar, dovada calităţii de proprietar, se va prezenta la organele competente în vederea obţinerii actelor necesare vânzării, va stabili clauzele vânzării, se va prezenta în faţa notarului public pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, pe care îl va semna, în numele meu şi pentru mine, după care va îndeplini formalităţile necesare pentru efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliară pe numele noilor dobânditori.
Declar pe proprie răspundere că apartamentul menţionat mai sus este liber de orice sarcini, nu a fost scos din circuitul civil prin trecere în proprietatea publică, fiind în mod legal şi continuu, în posesia mea de la data dobândirii lui şi până în prezent.
În îndeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ……………… exemplare, la ………, astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor ……………. exemplare.

MANDANT

Procura de vanzare a unui apartament