Procura de cumparare a unui apartament

Model Procura de cumparare a unui apartament

Subsemnatul ……………………………………………………………….. cetăţean …………………………………, născut la data de …………………………….., în localitatea …………………………………., de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………………., seria …………… nr. ………………… eliberat de ……………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe ………………………………………………………. cetăţean ………………………., născut la data de …………………………….., în localitatea ………………………………….., de sex …………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ………………………………….., str. ……………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………, seria …………… nr. …………………………. eliberat de …………………………….. la data de ……………………………………, cod numeric personal ……………………………………………………., ca în numele meu şi pentru mine să cumpere, la libera sa apreciere şi cu preţul care va fi necesar, dar nu păgubitor pentru mine, un apartament în ……………………………., compus din …………………………. .
În acest scop, mandatarul meu va negocia clauzele vânzării, va îndeplini toate formalităţile necesare perfectării contractului de vânzare-cumpărare, va semna contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică şi va plăti preţul stabilit.
După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, mandatarul meu va îndeplini toate formalităţile necesare pentru efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliară şi de înscriere a imobilului în evidenţele fiscale şi în Cartea funciară.
Menţionez că sunt căsătorit.
Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va semna în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ………. exemplare, la ……………, astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor …………….. exemplare.

MANDANT

Procura de cumparare a unui apartament