Procura de obtinere a unei vize de tranzit

Model Procura de obtinere a unei vize de tranzit

Subsemnatul ………………………………………………………………… cetăţean ……………………………….., născut la data de …………………………….., în localitatea …………………………………., de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ………………………………….., str. ……………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………. eliberat de ………………………………. la data de ………………………………………, cod numeric personal ………………………………………………….., împuternicesc prin prezenta pe ………………………………………………………… cetăţean …………………….., născut la data de ……………………………., în localitatea …………………………………., de sex ………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ………………………., seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………. la data de ………………………………….., cod numeric personal ………………………………………………………, delegat al S.C. …………………………….. să mă reprezinte, cu depline puteri, la organele competente, în vederea întocmirii tuturor formalităţilor necesare pentru obţinerea vizei de tranzit şi destinaţie în ………………………………………………………………………………………………………….. .
În acest scop, mandatarul meu va îndeplini toate formalităţile necesare obţinerii vizei, va semna în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Prezenta procură este valabilă timp de ……………… de la data autentificării, mandantul având puterea să o revoce oricând şi să notifice mandatarului acest act prin executorul judecătoresc competent.
Redactată şi editată/dactilografiată în ………….. exemplare, la …………., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor ……………. exemplare.

MANDANT

Procura de obtinere a unei vize de tranzit