Procura de administrare a unei societati comerciale

Model Procura de administrare a unei societati comerciale

Subsemnatul ……………………………………………………………… cetăţean …………………………………., născut la data de ……………………………., în localitatea …………………………………, de sex ………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………., str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al ……………………………., seria …………… nr. ………………….. eliberat de …………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, împuternicesc prin prezenta pe ………………………………………………………. cetăţean ………………………, născut la data de ………………………………, în localitatea …………………………………., de sex ……………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al …………………………., seria ………… nr. ……………………… eliberat de …………………………….. la data de …………………………………….., cod numeric personal ………………………………………………….., să mă reprezinte în faţa oricăror persoane fizice şi juridice, precum şi în faţa autorităţilor administraţiei publice şi judecătoreşti, în vederea susţinerii şi apărării drepturilor şi intereselor mele ce ar deriva din calitatea mea de asociat/acţionar al Societăţii Comerciale …………………………. S.R.L./S.A. cu sediul social în ……………………….., str. …………………………. nr. ………, bloc ………, scara ……….., etaj ………, apartament …….., sector/judeţ ……………………………….., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului …………………… sub nr. ……………………., având codul fiscal nr. ………………………… .
În acest scop, mandatarul meu va putea hotărî acţiuni conforme cu actele constitutive ale societăţii, având putere de decizie, va încheia orice act, cu persoane fizice sau juridice din România şi din străinătate, va stabili clauzele, în condiţiile cele mai avantajoase pentru societate, va urmări executarea tuturor contractelor încheiate în societate, adică va avea toate puterile prevăzute de lege şi de actele constitutive ca fiind în sarcina mea.
Mandatarul meu este împuternicit, de asemenea, să semneze actele adiţionale de modificare a actelor constitutive ale societăţii, va putea închiria spaţii comerciale şi concesiona terenuri, va putea cumpăra imobile pe numele societăţii. În acest scop, va negocia clauzele contractelor, va stabili cuantumul chiriei, preţul concesiunii sau – după caz – preţul de cumpărare a imobilelor, va semna contractele în formă autentică şi va îndeplini toate formalităţile de înscriere în evidenţele fiscale şi în registrele de publicitate imobiliară. *)
În îndeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în numele meu şi pentru mine, ca asociat/acţionar al Societăţii Comerciale ……………………………. S.R.L./S.A. oriunde va fi necesar, în limitele prevăzute de prezentul mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Prezentul mandat este gratuit şi valabil până la revocarea expresă a mandatarului.
Redactată şi editată/dactilografiată în ……… exemplare, la ……………., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor …………….. exemplare.

MANDANT

_______________
*) Acest alineat se adaptează în raport de situaţie.

model:

Procura de administrare a unei societati comerciale