Procura de reluare a procedurii succesorale (partaj)

Model Procura de reluare a procedurii succesorale (partaj)

Subsemnaţii: ………………………………………………………………… cetăţean ……………………………….., născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ……………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………. eliberat de ………………………………. la data de ………………………………………, cod numeric personal ………………………………………………….., şi ……………………………………………………………………. cetăţean ……………………………………………………, născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………., de sex ………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al …………………………, seria ………. nr. ……………………… eliberat de ………………………….. la data de …………………………………….., cod numeric personal ………………………………., împuternicim prin prezenta pe ……………………………………. cetăţean ………………………., născut la data de …………………………….., în localitatea ………………………….., de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………………., seria ………… nr. ……………………. eliberat de …………………………….. la data de ……………………………………, cod numeric personal …………………………………………………….., să ne reprezinte în vederea reluării procedurii succesorale notariale, privind pe defunctul ……………………… ……………………………………………………., decedat la data de ……………………………………….., cu ultimul domiciliu în ………………………………………………., şi suplimentarea certificatului de moştenitor în dosarul nr. ………………………………/…………………………….., cu cota-parte din terenurile înscrise în Cartea funciară nr. ………………………………………, dobândite prin moştenire de la ………………………………., decedat la data de ………………………, cu ultimul domiciliu în ………………………… .
În acest scop, mandatarul nostru va solicita notarului public competent, reluarea procedurii succesorale, va depune actele necesare, va propune şi va administra toate probele, va primi actele de procedură şi va lua termene în cunoştinţă, va putea face orice cereri şi declaraţii în cadrul dezbaterii succesorale, va solicita eliberarea certificatului de moştenitor suplimentar, va plăti taxele succesorale şi onorariul notarului public şi va semna în numele nostru şi pentru noi de primirea certificatului.
După eliberarea certificatului de moştenitor suplimentar, autorizăm în mod expres mandatarul nostru să consimtă întabularea cotei-părţi indivize din dreptul de proprietate asupra terenurilor menţionate, îndeplinind în acest sens toate operaţiile de publicitate imobiliară.
Totodată, împuternicim pe mandatarul nostru ca, în numele nostru şi pentru noi, să partajeze împreună cu ceilalţi moştenitori toate terenurile arabile înscrise în Cartea funciară nr. …………………….. nr. top ………. (etc.), în care scop va solicita actele necesare încheierii partajului voluntar, va stabili de comun acord cu ceilalţi moştenitori compunerea loturilor şi atribuirea acestora celorlalţi coindivizari, subsemnaţii renunţând la orice drept ni s-ar cuveni, în natură sau prin echivalent, din terenurile precizate mai sus, şi va semna, în numele nostru şi pentru noi, actul de partaj în formă autentică, solicitând, ulterior, biroului de carte funciară al judecătoriei competente întabularea actului de partaj şi a dreptului de proprietate pe numele noilor dobânditori, operaţiune pentru care declarăm în mod expres că ne dăm consimţământul.
În îndeplinirea prezentului mandat, mandatarul nostru va semna în numele nostru şi pentru noi, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ………. exemplare, la ……………, astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor ………………. exemplare.

MANDANT

Procura de reluare a procedurii succesorale (partaj)