Procura generala de administrare inclusiv pentru constituire

Model Procura generala de administrare inclusiv pentru constituire

Subsemnatul ……………………………………………………………. cetăţean ……………………………………., născut la data de ………………………………, în localitatea …………………………………, de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………… eliberat de ……………………………. la data de ……………………………………….., cod numeric personal ……………………………………………….., împuternicesc prin prezenta pe ………………………………………………………… cetăţean ……………………., născut la data de ………………………………., în localitatea …………………………………, de sex ……………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ …………………………….., posesor al …………………………, seria …………… nr. ……………………… eliberat de …………………….. la data de ……………………………………., cod numeric personal ………………………………………………….., pentru a mă reprezenta în faţa oricăror persoane fizice şi juridice, precum şi în faţa autorităţilor publice şi judecătoreşti, în vederea susţinerii şi apărării drepturilor şi intereselor mele, putând lua, după libera sa apreciere, orice măsuri în legătură cu îndeplinirea tuturor actelor de administrare, conservare şi dispoziţie a drepturilor mele, privind toate bunurile mobile şi imobile, să plătească orice sumă de bani ce datorez, atât ca impozite şi taxe, cât şi cu orice alt titlu.
Totodată, mandatarul meu mă va reprezenta în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, asistat la nevoie de un avocat ales la libera sa apreciere, va înainta orice acţiune va socoti ca fiind utilă apărării intereselor mele, o va susţine, restrânge sau retrage, va propune şi administra probele necesare, va uza de orice cale de atac prevăzută de lege împotriva hotărârilor ce se vor da şi va încasa orice sume de bani ce se vor stabili că mi se cuvin din aceste hotărâri, va face apeluri, recursuri, revizuiri, contestaţii, intervenţii, chemări în garanţie, cereri reconvenţionale, recuzări etc., va face cereri de perimare, conexări, declinări de competenţă, de închidere şi redeschidere a dosarelor, va primi citaţii, somaţii, sentinţe, decizii şi va semna pentru ele acolo unde este necesar, va invoca excepţii sau mijloace de apărare, va lua termene în cunoştinţă, va cere comunicări de acte, va chema şi va răspunde la interogatorii, va deferi jurământ şi îl va accepta sau referi, va cere proba cu martori, verificarea de scripte şi expertize, se va înscrie în fals, va cere învestirea cu formulă executorie a hotărârilor rămase definitive şi le va primi învestite, va primi şi executa orice titlu definitiv cerând, înfiinţând sau desfiinţând toate felurile de urmăriri şi executări mobiliare sau imobiliare, va face somaţii, notificări şi comandament, va înfiinţa şi desfiinţa sechestre asiguratorii sau definitive, va face popriri, precum şi urmăriri de venituri, va face şi va semna toate actele şi va îndeplini toate formalităţile necesare pentru punerea în vânzare a averii mobile şi/sau imobile a debitorului, va asista la vânzare, va fixa preţul la licitaţie, va concura în numele meu, va depune preţul adjudecării licitaţiei, va cere facerea ordonanţei de adjudecare şi o va primi, va cere punerea în posesie şi mă va reprezenta la această operaţiune.
Mandatarul meu este împuternicit, de asemenea, să încheie orice contracte de vânzare, schimb sau asociere cu alte persoane fizice sau juridice, din ţară sau din străinătate, cu respectarea legilor în vigoare privind bunurile mobile sau imobile, proprietatea mea şi va putea cumpăra, în numele meu, orice fel de asemenea bunuri, primind sau plătind preţul, semnând actele în formă autentică sau chitanţă, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
De asemenea, mandatarul meu mă va reprezenta în faţa oricăror persoane fizice sau juridice din România sau din străinătate, în orice problemă, de orice natură, care ar decurge din calitatea mea de asociat sau acţionar în societăţi comerciale, putând lua, în numele meu şi pentru mine decizii, va vota în adunarea generală a asociaţilor sau acţionarilor hotărârile acesteia, va putea ceda părţile mele sociale, prin cesiune sau prin act cu titlu gratuit, va consimţi la eventualele modificări ale actelor constitutive şi va semna în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Mandatarul meu va deschide conturi, în numele meu, la bănci din România, va putea efectua orice operaţiuni, atât în conturile existente la bănci, cât şi în conturile nou-deschise sau poate chiar lichida aceste conturi, dacă va considera de cuviinţă, având dreptul să efectueze orice operaţiuni financiar-contabile.
Totodată, mandatarul meu va putea constitui în România, în condiţiile legislaţiei aplicabile, orice societate comercială, va putea cumpăra părţi sociale sau acţiuni de la societăţi comerciale existente, va putea negocia clauzele contractelor, statutelor sau actelor constitutive, va semna actele în formă autentică, va efectua toate operaţiunile prevăzute de lege pentru autorizarea şi funcţionarea lor.
Prezentul mandat este gratuit şi valabil până la revocarea sa expresă, iar în baza lui, mandatarul meu va face tot ceea ce va crede de cuviinţă pentru apărarea intereselor mele având, în acelaşi timp, dreptul de a da, la rândul său, procură de substituire oricărei persoane sau unui avocat.
În îndeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna, în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ……… exemplare, la …………., astăzi data autentificării.
S-au eliberat părţilor ……………….. exemplare.

MANDANT

Procura generala de administrare inclusiv pentru constituire