Procura de administrare Loc de veci

Model Procura de administrare Loc de veci

Subsemnatul ……………………………………………………………… cetăţean ………………………………, născut la data de …………………………….., în localitatea …………………………………., de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ………………………………….., str. ……………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. …………………….. eliberat de ……………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe ………………………………………………………. cetăţean ………………………., născut la data de ……………………………., în localitatea ………………………………….., de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………., str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de ……………………………. la data de ……………………………………., cod numeric personal ……………………………………………………, ca, în numele meu şi pentru mine, să administreze, cu depline puteri, dreptul de concesiune asupra unui loc de veci, în suprafaţă totală de ………………… mp, situat în cimitirul ………………………………, încadrat în plan la figura ………………….. locul …………….. deţinut de mine, conform actului de concesiune nr. ……………………../………………………….. eliberat de …………………………………………………………… .
Mandatarul meu va îndeplini orice fel de operaţiuni de conservare şi de bună întreţinere a acelui loc de veci sus-menţionat, va plăti toate taxele legale de concesionare, având acces în numele meu la orice instituţie competentă pentru realizarea mandatului.
În îndeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va efectua orice act va considera necesar pentru buna şi deplina reprezentare, semnând în numele meu şi pentru mine oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Prezenta procura de administrare loc de veci a fost redactată şi editată/dactilografiată în ……….. exemplare, la ……………, astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor …………….. exemplare.

MANDANT

Procura de administrare Loc de veci