Procura de vanzare imobile

Model Procura de vanzare imobile

Subsemnatul ………………………………………………………………… cetăţean ………………………………., născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al …………………………., seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, împuternicesc prin prezenta pe ………………………………………………………. cetăţean ………………………, născut la data de ………………………………, în localitatea ……………………………….., de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………., str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al …………………………, seria …………… nr. ……………………. eliberat de …………………………. la data de ……………………………………., cod numeric personal ……………………………………………………, pentru ca, în numele meu şi pentru mine, să vândă, cui va crede de cuviinţă, în condiţiile ce le va crede de cuviinţă şi la preţul ce-l va socoti potrivit 1)imobilul proprietatea mea, în temeiul 2) ……………. compus din ……………………………………………….. situat în 3) (localitatea) ……………………………………………………….. sectorul/judeţul …………………………………………, str. ………………………………………………………………… nr. ………, bloc ………, scară ………, etaj ……., apartament ………….., şi având următoarele vecinătăţi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
Mandatarul meu va primi pentru mine şi în numele meu preţul convenit, îndeplinind toate formalităţile necesare încheierii şi autentificării contractului de vânzare-cumpărare semnând valabil pentru mine şi în numele meu ori de câte ori va fi nevoie, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în …………… exemplare, la …………., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor …………. exemplare.

MANDANT

NOTE
1. Mandantul poate să precizeze condiţiile amănunţite ale mandatului pe care acesta îl dă mandatarului său, în care scop va putea reproduce, în întregime în actul juridic, care este scopul mandatului întregul conţinut al viitorului contract pe care îl încheie în numele său.
2. Se înscriu titlul în temeiul căruia are dreptul de proprietate al imobilului pe care vrea să-l vândă, precum şi datele necesare identificării lui.
3. Localitatea în care este situat imobilul pentru vânzarea căruia se dă procură specială. În procură se trece numărul de carte funciară şi numărul topografic, precum şi împuternicirea mandatarului de a cere întabularea.

Procura de vanzare imobile