CONTRACT de donatie (teren)

Model CONTRACT de donatie (teren)

CONTRACT DE DONAŢIE

Încheiat astăzi ………….
la ……………………………

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ……., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) ……………………. sector/judeţ ……………………….., fiul lui ………………………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …….. nr. ………………………, eliberat de …………………….., cod numeric personal ……………………………., în calitate de donator, pe de o parte, şi
1.2. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. ………………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ …………………., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………….. în (localitatea) ………………………. sector/judeţ …………………………, fiul lui ……………………………….. şi al ………………………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……… nr. ……………. eliberat de …………………., cod numeric personal ………………………………., în calitate de donatar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de donaţie, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. a) Eu donatorul, declar că donez donatarului imobilul proprietatea mea, constând în: casă construită din …………………………………….., cu …………… camere, bucătărie, hol, W.C., cămară, tencuită în exterior şi interior, acoperită cu ……………………………………………….., împreună cu terenul pe care se află, în suprafaţă de (în cifre şi litere) …………………………………………. mp, amplasat în ………………………, având perimetrul delimitat între punctele, menţionate în schiţa planului anexat ce face parte integrantă din prezentul contract, cu următoarele vecinătăţi şi dimensiuni:
la Est ……………………………. pe latura de ……………………………m (între punctele ……………….),
la Nord …………………………. pe latura de …………………………… m (între punctele ………………),
la Vest ………………………….. pe latura de …………………………… m (între punctele ………………),
la Sud …………………………… pe latura de …………………………… m (între punctele ………………).
b) Eu, donatorul, am dobândit imobilul ca bun propriu, prin reconstituirea proprietăţii, în condiţiile dispoziţiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, asupra terenului situat în extravilanul ………………………………………….., judeţul/sectorul …………………………………………….., potrivit titlului de proprietate/adeverinţei şi procesului-verbal de punere în posesie ………………………………………………….. nr. ………………………….. din ………………………………….. .
c) Eu, donatorul, declar că imobilul descris mai sus se află în întregime în proprietatea mea, nefiind înstrăinat sub nici o formă vreunei alte persoane până la data încheierii prezentu-lui contract.
d) Eu, donatorul, declar de asemenea că imobilul nu a fost scos din circuitul civil prin trecere în proprietatea publică, nu este urmărit şi sechestrat, nu face obiectul vreunui litigiu cu privire la dreptul de proprietate şi este liber de orice sarcini şi servituţi, fiind în mod legal şi continuu în proprietatea şi posesia mea, de la data dobândirii şi până în prezent şi garantez pe donatar împotriva oricărei evicţiuni, potrivit art. 828 Cod civil.
e) Taxele şi impozitele către stat, de orice natură asupra imobilului sunt în sarcina mea, donatorul, până astăzi, data autentificării prezentului contract, au fost achitate la zi, iar de la această dată trec asupra donatarului, care suportă taxele şi onorariul notarului public, pentru autentificarea prezentului contract.
……………………………………………………………………………………………………………………………… .
2.2. Noi, părţile, declarăm că transmisiunea deplinei proprietăţi şi a posesiei asupra imobilului menţionat şi descris mai sus se face astăzi, data autentificării prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalităţi.
2.3. a) Eu donatarul, primesc cu recunoştinţă donaţia făcută de donator, privind imobilul menţionat şi descris mai sus.
b) Am luat cunoştinţă de situaţia juridică şi de fapt a imobilului, ca fiind cea arătată mai sus de donator şi declar că am luat cunoştinţă de dispoziţiile legale privind stabilirea dreptu-lui de proprietate asupra terenului în baza titlului de proprietate şi, totodată, că îl scutesc pe donator de cercetarea registrelor de publicitate imobiliară, înţelegând să dobândesc, în aceste condiţii şi pe riscul meu, ceea ce nu-l exonerează de răspundere pentru evicţiune.
2.4. Evaluăm donaţia la suma de …………… lei, exclusiv în scopul stabilirii taxei de timbru.
III. CLAUZE FINALE
3.1. Noi, părţile, potrivit prevederilor art. …………….. din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, declarăm că vom îndeplini formalităţile necesare pentru efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliară.
3.2. Prezentul contract a fost redactat într-un număr de ………….. exemplare la Biroul Notarului Public ……………………………. .
3.3. S-au eliberat părţilor ……………. exemplare, un exemplar păstrându-se în arhiva biroului notarial.

DONATOR

DONATAR

model: ,

CONTRACT de donatie (teren)