CONTRACT de donatie incheiat la notariat

Model CONTRACT de donatie incheiat la notariat

Contract de donatie incheiat la notariat

Subsemnatul …………. 1), domiciliat in ……… 2), judetul ………., str. …………, nr. …, et. …, ap. …., declar ca donez lui …………. 3), domiciliat in …….. 4), str. …………, nr. …, et. …, ap. …., imobilul proprietatea mea situat in ………. 5), judetul …………, str. ………, nr. …, compus din …………. si …… avand urmatoarele vecinatati: ……………
Imobilul donat a intrat in posesia mea, donatorul, prin ………… 6).
Donatarul intra de drept si de fapt in stapanirea imobilului donat din momentul autentificarii contractului 7).
Imobilul donat este liber de orice sarcini si eu, donatorul, garantez pe donatar, impotriva oricarei evictiuni totale sau partiale, in conformitate cu art. 828 C. civ.
In cazul cand donatarul si descendentii lui ar inceta din viata inaintea mea, donatorul, imobilul donat se va reintoarce in patrimoniul meu, in conformitate cu art. 825 C. civ.
Impozitele catre stat pentru imobilul donat sunt in sarcina mea, donatorul, pana la data autentificarii actului. Taxele cuvenite pentru intocmirea prezentului contract privesc pe donatar.
Eu ………… 8) declar ca accept donatia facuta prin prezentul contract.
Facut in …………, in …. exemplare, astazi …….. .

Donator,
Donatar,

1. Numele si prenumele donatorului.
2. Localitatea in care domiciliaza donatorul.
3. Numele si prenumele donatarului.
4. Localitatea in care domiciliaza donatarul.
5. Localitatea in care este situat obiectul donatiei.
6. Indicarea titlului de proprietate a donatorului.
7. In cazul cand donatarul nu intra de indata in stapanirea de fapt a bunului donat, se va mentiona aceasta imprejurare.
8. Numele si prenumele donatarului.

CONTRACT de donatie incheiat la notariat