Contract donatie (cota indiviza loc de veci)

Model Contract donatie (cota indiviza loc de veci)

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D …………………………………………………………………., domiciliat în …………………………………………, str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ …………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………. în (localitatea) ………………………….. sector/judeţ …………………., fiul lui ……………………………….. şi al ………………………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………………. nr. …………………………., eliberat de ……………………, cod numeric personal ………………………….., în calitate de donator, pe de o parte, şi
1.2. D …………………………………………………………………., domiciliat în …………………………………….….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. în (localitatea) …………………….. sector/judeţ …………………., fiul lui ………………………………………. şi al ……………………………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………………….. nr. …………………….., eliberat de ………………….., cod numeric personal ……………………………., şi
1.2. D ………………………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judeţ ………………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………. în (localitatea) ……………………………… sector/judeţ …………….……, fiul lui …………………………….. şi al ……………………………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………………., nr. …………………, eliberat de …………………….., cod numeric personal …………………………………, în calitate de donatari, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de donatie, cu respectarea următoarelor condiţii:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. a) Eu donatorul, donez nepoţilor mei ………………………………………………. cota indiviză de 1/2 din dreptul meu de concesiune asupra locului de veci situat în Cimitirul ……………………………, amplasat în parcela ………………., fig. ………………………… poz. ……………………, având ca vecini: la Est ……………………………, la Nord ……………………………….., la Vest ………………………………, la Sud …………………………….., în suprafaţă de ………………… mp, fără/cu construcţie funerară (cruce din ………………………………………………….) situată ………………………………………… .
b) Eu, donatorul, deţin dreptul de concesiune asupra locului de veci descris mai sus, ca bun propriu, în baza actului de concesiune nr. …………………. din ……………………………… eliberat de Administraţia Cimitirului ………………………………………. .
c) Eu, donatorul, declar că sunt de acord ca pe crucea din …………………………….. aflată pe locul de veci menţionat şi descris mai sus, să se înscrie şi numele nepoţilor mei, donatarii, cărora le impun sarcina să amenajeze suprafaţa donată de …………… mp fără să deranjeze mormântul alăturat în care este înhumat …………………………………………. şi să se îngrijească de întreţinerea întregului loc de veci, în suprafaţă totală de ……. mp.
d) Taxele de concesiune aferente cotei-părţi de …………… din locul de veci sunt achitate la zi de mine, donatorul, urmând ca de azi, data autentificării, să fie suportate de donatari, care achită şi taxele cuvenite pentru întocmirea şi autentificarea prezentului contract.
e) Evaluez donaţia la suma de (în cifre şi litere) ……………………, exclusiv în scopul stabilirii taxelor.
2.2. Noi donatarii primim cu recunoştinţă donaţia făcută de donator privind cota indiviză de ………. din dreptul de concesiune asupra locului de veci menţionat şi descris în prezentul contract, cu al cărui conţinut ne declarăm întru totul de acord.
III. CLAUZE FINALE
3.1. Prezentul contract de donatie a fost redactat într-un număr de ……………………………………. exemplare la Biroul Notarului Public ………………………………………………… .
3.2. S-au eliberat părţilor …………… exemplare, un exemplar păstrându-se în arhiva biroului notarial.

DONATOR

DONATARI

Contract donatie (cota indiviza loc de veci)