Contract de intretinere (cu drept de nuda proprietate)

Model Contract de intretinere (cu drept de nuda proprietate)

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………….. în (localitatea) ………………………….. sector/judeţ ……………………….., fiul lui …………………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. ……………………, eliberat de …………………., cod numeric personal ……………………………………………., în calitate de întreţinut şi creditor al obligaţiei de întreţinere, pe de o parte, şi
1.2. D …………………………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………, str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ……………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………….. în (localitatea) ………………………. sector/judeţ ………………………, fiul lui ………………………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. ……………………., eliberat de ……………………, cod numeric personal ……………………………………………. în calitate de întreţinător/dobnditor şi debitor al obligaţiei de întreţinere, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de întreţinere cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Întreţinutul transmite întreţinătorului nuda proprietate asupra apartamentului nr. …………….., situat în str. …………………………………. nr. …………, blocul …………………, scara ……………, etajul …………, din ………………., compus în întregime din ………………… camere de locuit şi dependinţe, împreună cu dreptul de coproprietate în cotă indiviză de ……………………..%, asupra părţilor şi dependinţelor comune ale imobilului, care prin natura şi destinaţia lor sunt în folosinţa tuturor proprietarilor.
2.2. Întreţinutul transmite întreţinătorului şi dreptul de folosinţă asupra terenului aferent acestuia, în suprafaţă de ………………………. mp, adică cota indiviză de …………………… %, atribuit pe durata existenţei construcţiei.
2.3. Întreţinutul îşi rezervă dreptul de uzufruct viager asupra apartamentului mai sus menţionat.
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. Întreţinutul declară că:
a) apartamentul mai sus menţionat este în întregime proprietatea sa, conform contractului ………………………/certificatului de moştenitor ……………………………. nr. ……………………… din ……………., nefiind înstrăinat sub nici o formă vreunei alte persoane, până la data încheierii acestui contract;
b) apartamentul nu a fost scos din circuitul civil prin trecere în proprietate publică;
c) apartamentul nu face obiectul vreunui litigiu, nu este sechestrat şi nici nu este grevat de sarcini, fiind în mod legal şi continuu în proprietatea şi posesia sa de la data dobândirii şi până în prezent.
3.2. Întreţinătorul:
a) îşi asumă obligaţia de întreţinere a întreţinutului pe tot timpul vieţii, obligaţie ce constă din: ……………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………….
b) declară că a primit nuda proprietate de la întreţinut asupra apartamentului descris mai sus şi este de acord cu prevederile prezentului contract;
c) se obligă să presteze pentru întreţinut întreţinere şi cele necesare traiului, la domiciliul său, pe tot timpul vieţii sale, iar în caz de neexecutare a acestei obligaţii este conştient de aplicarea dispoziţiilor articolului 1020–1021 Cod civil.
IV. PREŢUL CONTRACTULUI
4.1. Preţul contractului îl constituie întreţinerea acordată de întreţinător pentru întreţinut pe tot restul vieţii, după care va suporta cheltuielile de înmormântare, potrivit obiceiului locului.
4.2. Întreţinerea se va acorda în natură prin: asigurarea hranei zilnice, a combustibilului necesar încălzirii locuinţei în sezonul rece, obiecte necesare, îmbrăcăminte, încălţăminte, la domiciliul întreţinutului ………………………… .
V. CLAUZE FINALE
5.1. Transmiterea nudei proprietăţi asupra apartamentului se face de astăzi, data autentificării prezentului contract, fără îndeplinirea altei formalităţi, dobânditorul intrând în posesia şi folosinţa apartamentului la data decesului întreţinutului.
5.2. Impozitele şi taxele către stat, aferente apartamentului, ce face obiectul prezentului contract de întreţinere, sunt achitate la zi de către întreţinut, astfel cum rezultă din certificatul fiscal nr. ……………………./………………………, eliberat de Administraţia financiară …………………………, urmând ca de astăzi, data autentificării, să treacă în sarcina dobânditorului obligaţiei de întreţinere.
5.3. Părţile au evaluat obligaţia de întreţinere la suma de …………………………….. lei pe lună, numai în scopul stabilirii taxei de timbru.
5.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………………… exemplare din care ……………. astăzi ………………….., data semnării lui.

ÎNTREŢINUT/CREDITOR

ÎNTREŢINĂTOR/DEBITOR

Contract de intretinere (cu drept de nuda proprietate)