Contract de intretinere (cu drept de habitatie viagera)

Model Contract de intretinere (cu drept de habitatie viagera)

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D ………………………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) …………………………….. sector/judeţ ……………………………., fiul lui ……………………… şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………… nr. …………………….. eliberat de ……………………., cod numeric personal …………………………………………….., în calitate de întreţinut şi creditor al obligaţiei de întreţinere, pe de o parte, şi
1.2. D ……………………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) …………………………….. sector/judeţ ……………………., fiul lui ……………………………….. şi al ……………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………… nr. …………………… eliberat de ……………………………….., cod numeric personal ………………………………….., în calitate de întreţinător/dobânditor şi debitor al obligaţiei de întreţinere, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de întreţinere cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Întreţinutul declară că transmite întreţinătorului dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. ……… din blocul …………………., scara ………, etajul ……., situat în str. ……………………………………. nr. ………………., apartament compus din …………………… camere de locuit şi dependinţe, împreună cu dreptul de proprietate asupra părţilor şi dependinţelor comune ale blocului, care, prin natura şi destinaţia lor, sunt în folosinţa comună a tuturor proprietarilor.
2.2. Împreună cu apartamentul se transmite şi dreptul de folosinţă asupra terenului aferent acestuia, în suprafaţă de ……………………….. mp, respectiv cota indiviză de ……………………….. % atribuită pe durata existenţei construcţiei.
2.3. Întreţinutul, creditor al obligaţiei de întreţinere, îşi rezervă dreptul de habitaţie viageră asupra unei camere în suprafaţă de ……………………… mp cu acces la dependinţele din apartamentul descris mai sus.
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. Întreţinutul declară că:
a) a dobândit apartamentul în baza contractului de …………………… şi a procesului-verbal de predare-primire nr. ……………./………………/…………………. din data de ……………………….., acte încheiate cu …………. transcrise sub nr. ……………/……………… de ………………………;
b) declară pe proprie răspundere că apartamentul mai sus menţionat este în întregime în proprietatea sa, nefiind înstrăinat sub nici o formă altei persoane, până la data încheierii prezentului contract;
c) este de acord cu dreptul de habitaţie viageră asupra camerei în suprafaţă de ………………….. mp, cu acces la dependinţele din apartamentul descris mai sus.
3.2. Întreţinătorul se obligă:
a) să asigure întreţinutului în schimbul apartamentului primit, un trai decent prin: prepararea hranei, procurarea de obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte, medicamente, asigurarea asistenţei medicale, efectuarea curăţeniei în locuinţă etc.;
b) să suporte toate cheltuielile necesare la decesul întreţinutului pentru înhumarea după datinele creştineşti.
IV. RĂSPUNDEREA PENTRU EVICŢIUNE ASUPRA BUNULUI MOBIL
4.1. Creditorul declară sub sancţiunea art. 1337 Cod civil următoarele date despre apartament:
a) nu este grevat de sarcini;
b) nu a fost scos din circuitul civil prin trecere în proprietate publică;
c) este în proprietatea sa din ……………………… şi până în prezent, în mod legal şi continuu;
d) garantează pe debitorul obligaţiei de întreţinere împotriva oricăror evicţiuni.
V. DURATA CONTRACTULUI
5.1. Părţile sunt de acord cu prevederile prezentului contract şi dobânditorul se obligă să-i presteze întreţinerea şi cele necesare traiului, pe tot timpul vieţii creditorului, fiind de acord cu dreptul de habitaţie viageră rezervat de acesta asupra camerei în suprafaţă de ……………………….. mp, cu acces la dependinţele apartamentului.
VI. PREŢUL CONTRACTULUI
6.1. Preţul acestei înstrăinări îl constituie întreţinerea acordată de debitor pentru creditor pe tot restul vieţii, precum şi cheltuielile de înmormântare după moartea acestuia.
6.2. Întreţinerea se va acorda în natură şi în bani astfel:
a) în natură, prin asigurarea hranei zilnice, a combustibilului necesar încălzirii locuinţei, procurarea de obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte, medicamente, asigurarea asistenţei medicale, efectuarea curăţeniei în locuinţă etc.;
b) în bani, prin plata unei sume lunare care reprezintă ……………………………… din pensia minimă pe care o primeşte ………………………………., al cărei cuantum se va majora în raport cu majorările pe care le va suferi pensia la care ne raportăm.
VII. CLAUZE FINALE
7.1. Taxele şi impozitele către stat, aferente apartamentului ce face obiectul prezentului contract de întreţinere, sunt achitate la zi de creditor, astfel cum rezultă din certificatul nr. ……………………….. din ……………….. eliberat de ……………………., urmând ca de astăzi, data autentificării prezentului contract, să treacă în sarcina dobânditorului, care suportă taxa de timbru judiciar şi onorariul notarului public.
7.2. Părţile au evaluat obligaţia de întreţinere la suma de …………………………….. lei pe lună, exclusiv pentru stabilirea taxei de timbru.
7.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………….. exemplare din care ………………… astăzi ………….., data semnării lui.

ÎNTREŢINUT/CREDITOR
al obligaţiei de întreţinere

DOBÂNDITOR/DEBITOR
al obligaţiei de întreţinere

Contract de intretinere (cu drept de habitatie viagera)