Contract de imprumut garantat cu ipoteca

Model Contract de imprumut garantat cu ipoteca

Încheiat astăzi ………………

la ………………………………..

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ……………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) …………………………. sector/judeţ ……………………………, fiul lui …………………………. şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. …………………….., eliberat de ……………………….., cod numeric personal ………………………………………, în calitate de imprumutator, pe de o parte, şi
1.2. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) ………………………. sector/judeţ ……………………………, fiul lui …………………………… şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. ……………………., eliberat de ……………………………………., cod numeric personal …………………………, în calitate de imprumutat, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de imprumut garantat cu ipoteca, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. ………………………………. declar că dau cu titlu de imprumut lui ………………………………. suma de …………………….. dolari S.U.A., reprezentând echivalentul a ………………………….. lei, calculat la cursul de schimb valutar de astăzi ………………………….. 1 dolar S.U.A. = ………………………. lei.
2.2. Imprumutul se face în condiţiile art. 1576 Cod civil, cu obligaţia imprumutatului de a restitui integral suma imprumutată în dolari S.U.A., în ……………………… ani/luni de la semnarea prezentului contract.
2.3. Imprumutul se face cu o dobândă de ……………………% pe an, ce reprezintă dobânda acordată de Banca ………………………….. S.A. la depozit.
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. Imprumutatul declară că a primit cu titlu de imprumut de la împrumutător suma de …………………. dolari S.U.A. reprezentând echivalentul a …………………………………………. lei, calculat la cursul de schimb valutar din data de ……………………………….. când 1 dolar = ……………………………. lei.
3.2. Împrumutatul este de acord cu termenul şi condiţiile de rambursare a imprumutului prevăzute în prezentul contract cu menţiunea că se obligă să restituie integral suma imprumutată în dolari S.U.A.
IV. DURATA CONTRACTULUI DE IMPRUMUT
4.1. Împrumutul se acordă pe un termen de …………………………………….. ani/luni începând de la data de ………………………. data autentificării şi până la data de ……………………….. .
V. GARANŢII ŞI RĂSPUNDERI
5.1. În vederea garantării imprumutului, împrumutatul constituie în favoarea împrumutătorului o ipoteca convenţională asupra apartamentului nr. ………….. din blocul ………, scara …………….., etajul ………, situat în ………………………………………………… str. ………………………………………. nr. ………, compus în întregime din …………………… camere de locuit şi dependinţe, şi este de acord cu înscrierea acestei ipoteci în Registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare al Judecătoriei …………………………. .
5.2. Apartamentul este dobândit prin cumpărare în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ……………………………/……………………………… de ………………………….., transcris sub nr. …………………../………………… de Judecătoria ……………………, de la ……………………. . Din contractul menţionat rezultă că ……………………… a dobândit apartamentul, la rândul său, prin cumpărare, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ………………/………….. de ………………………, şi transcris sub nr. ……………./……………… de Judecătoria …………………….. .
5.3. Pentru acest apartament sunt plătite la zi taxele şi impozitele de către …………………………………, conform certificatului fiscal nr. ………………………./……………………. emis de Administraţia financiară ……………………………. .
5.4. Imprumutatul cunoaşte dispoziţiile art. 292 Cod penal cu privire la fals în declaraţii atunci când declară că apartamentul mai sus menţionat nu a trecut în proprietatea statului în baza vreunui act normativ, nu este înstrăinat, fiind în mod legal şi continuu în proprietatea şi posesia sa, de la data dobândirii şi până în prezent şi nici nu este grevat de sarcini, astfel cum rezultă din certificatul nr. …………………../…………………. eliberat de Judecătoria ………………………………. .
5.5. Împrumutatul se obligă să nu înstrăineze apartamentul şi să nu-l mai ipotecheze până la plata integrală a acestui imprumut.
VI. LITIGII
6.1. Părţile au convenit ca eventualele litigii, în cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, să le defere instanţei judecătoreşti competente.
VII. CLAUZE FINALE
7.1. În cazul nerestituirii împrumutului la termenul stipulat în prezentul contract, împrumutătorul este în drept să învestească prezentul contract cu formulă executorie fără somaţie sau punere în întârziere şi să ceară executarea sa prin scoaterea la vânzare a imobilului, ce constituie garanţie pentru acoperirea sumei imprumutate şi a cheltuielilor de executare.
7.2. Împrumutatul convine să se prezinte personal sau prin mandatar la Judecătoria ………………………
în vederea luării inscripţiei ipotecare asupra imobilului ce-l aduce garanţie.
7.3. Taxa de autentificare, timbrul judiciar şi onorariul notarial sunt suportate de împrumutat.
7.4. Prezentul contract de imprumut a fost încheiat într-un număr de ……………….. exemplare, din care ………………… astăzi, data semnării lui.

ÎMPRUMUTĂTOR

ÎMPRUMUTAT

Contract de imprumut garantat cu ipoteca