Contract de imprumut de folosinta (bun mobil)

Model Contract de imprumut de folosinta (bun mobil)

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D ……………………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………….. în (localitatea) ………………………….. sector/judeţ ……………………………., fiul lui ……………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. ……………………. eliberat de …………………………., cod numeric personal ……………………………………, în calitate de comodant, pe de o parte,
şi
1.2. D ……………………………………………………………., domiciliat în ………………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……, sector/judeţ …………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………….. în (localitatea) …………………………… sector/judeţ …………………………, fiul lui …………………………. şi al ………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. ………………….. eliberat de ……………………….., cod numeric personal …………………………………, în calitate de comodatar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de comodat cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Comodantul dă spre folosinţă comodatarului, autoturismul, proprietate personală, marca …………………… tipul ………………………., nr. de identificare ……………………….., capacitate cilindrică ……………………… cmc, culoare ……………………………., an de fabricaţie …………………………., înscris în circulaţie sub nr. ………………………….., conform certificatului de înmatriculare nr. ………………………, eliberat de Direcţia Generală de Poliţie a municipiului Bucureşti, autoturism aflat în bună stare de funcţionare, care nu este sechestrat sau urmărit.
2.2. Comodatarul are dreptul să folosească autoturismul pe drumurile publice din ţară şi din străinătate, fără acordul prealabil al comodantului.
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. Obligaţiile comodantului sunt următoarele:
a) să predea spre folosinţă comodatarului autoturismul mai sus menţionat;
b) să nu înstrăineze autoturismul pe toată durata prezentului contract;
c) să solicite comodatarului, pe toată durata contractului, să se folosească de autoturism ca un bun proprietar.
3.2. Obligaţiile comodatarului sunt următoarele:
a) să ceară şi să obţină spre folosinţă autoturismul care face obiectul prezentului contract;
b) să folosească autoturismul ca un bun proprietar, să efectueze reparaţii curente şi să nu transmită dreptul de folosinţă unei terţe persoane;
c) să suporte toate cheltuielile pentru buna funcţionare a autoturismului;
d) să suporte toate riscurile în caz de distrugere sau avariere a autoturismului folosit;
e) va suporta toate pagubele şi va fi unic responsabil pentru orice daună sau vătămare produsă unui terţ;
f) să facă toate demersurile necesare pentru ca dreptul de proprietate al comodantului să fie respectat pe toată durata contractului;
g) în momentul expirării contractului să predea comodantului autoturismul în aceeaşi stare de folosinţă ca în momentul preluării şi să răspundă de orice degradare adusă acestuia.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Părţile au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosinţă pe o perioadă de ……………………. ani, începând de astăzi, data autentificării contractului.
4.2. La expirarea prezentului contract, părţile vor putea, de comun acord, să prelungească perioada pentru care s-a încheiat prezentul contract.
V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:
• nu îşi execută una dintre obligaţiile enumerate la pct. …………., din …………… prezentul contract;
• cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
• îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.
sau
• în termen de …….. zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.
5.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ………… zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.
5.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) …………………………………………………………………… nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.
VI. LITIGII
6.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
6.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.
VII. CLAUZE FINALE
7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
7.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
7.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
7.4. Taxele şi onorariul notarului public pentru autentificarea prezentului contract sunt în sarcina comodatarului.
7.5. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………… exemplare, din care …………………… astăzi ……………………., data semnării lui.

COMODANT

COMODATAR

Contract de imprumut de folosinta (bun mobil)