Contract de Donatie (loc de veci)

Model Contract de Donatie (loc de veci)

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D …………………………………., domiciliat în ……………………, str. ………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judeţ ……………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………. în (localitatea) ……………………………. sector/judeţ ………………….., fiul lui ……………………….. şi al ………………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………………. nr. ………………………….., eliberat de ………………, cod numeric personal ……………………………….., în calitate de donator, pe de o parte, şi
1.2. D …………………………, domiciliat în ………………………., str. ………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ……, apartament ……, sector/judeţ ……………………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………… în (localitatea) ……………………………. sector/judeţ ………………………, fiul lui ……………………………. şi al …………………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………………….. nr. ………………………….., eliberat de ……………….., cod numeric personal ……………………….., în calitate de donatar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de donatie, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. a) Eu donatorul, donez donatarului dreptul meu de concesiune asupra loc de veci situat în Cimitirul …………………………….., amplasat în parcela ……………. fig. …………… poz. ……………. având ca vecini: la Est …………………………, la Nord ……………………….., la Sud …………………. şi la Vest ………………………………….., în suprafaţă de ………………….. mp, cu construcţie funerară (cruce de ……………………………………..) aşezată ………………………. .
b) Eu donatorul deţin dreptul de concesiune asupra acestui loc de veci descris mai sus, ca bun propriu, în baza actului de concesiune nr. ………….. din ………………… eliberat de …………….. .
c) Eu donatorul, declar că sunt de acord ca pe crucea de marmură aflată pe locul de veci menţionat mai sus să se înscrie şi numele ………………………………………………., donatarul, căruia îi impun sarcina să amenajeze suprafaţa de ……………………mp liberă, fără să deranjeze mormântul alăturat în care este înhumat …………………….. şi totodată să se îngrijească de întreţinerea întregului loc de veci în suprafaţă totală de ………………. mp.
d) Taxele de concesiune aferente locului de veci sunt achitate la zi, de mine, donatorul, urmând ca de azi, data autentificării, ele să fie suportate de donatar, care achită şi taxele ocazionate de autentificarea prezentului contract.
e) Evaluez prezenta donaţie la suma de …………. lei, exclusiv în scopul stabilirii taxei de timbru.
2.2. Eu donatarul, primesc cu recunoştinţă donaţia făcută de donator având ca obiect locul de veci descris în prezentul contract, cu al cărui conţinut mă declar de acord.
III. CLAUZE FINALE
3.1. Prezentul contract a fost redactat într-un număr de ………………….. exemplare la Biroul Notarului Public ……………………………….. .
3.2. S-au eliberat părţilor …………… exemplare, un exemplar păstrându-se în arhiva biroului notarial.

DONATOR

DONATAR

Contract de Donatie (loc de veci)