Modele de ProcuriProcura de donatie a unui imobil

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ……………………………………………………………….. cetăţean ……………………………….., născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al ……………………………., seria …………… nr. ………………….. eliberat de …………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, împuternicesc prin prezenta pe […]

model...