Procura de donatie a unui imobil

Model Procura de donatie a unui imobil

Subsemnatul ……………………………………………………………….. cetăţean ……………………………….., născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al ……………………………., seria …………… nr. ………………….. eliberat de …………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, împuternicesc prin prezenta pe ………………………………………………………. cetăţean ………………………, născut la data de …………………………….., în localitatea …………………………………, de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ………………………………….., str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al ……………………….., seria …………… nr. …………………… eliberat de ………………………………. la data de …………………………………., cod numeric personal ………………………………………………………, ca în numele meu şi pentru mine să doneze lui ……………………………………………………………………….. domiciliat în …………………………………….. imobilul situat în ………………………………………………………… str. …………………………………………….. nr. ………, bloc …., scară ………, etaj …….., apartament ………., sector/judeţ ………………………………………… .
În acest scop, mandatarul meu va face dovada proprietăţii mele asupra imobilului, va obţine actele necesare donaţiei, va solicita certificatul de sarcini, precum şi certificatul fiscal, se va prezenta în faţa Notarului Public pentru încheierea contractului de donaţie în formă autentică, pe care-l va semna, în numele meu şi pentru mine.
În îndeplinirea prezentului mandat, împuternicitul meu va semna în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
De asemenea, declar că imobilul este liber de orice sarcini şi urmăriri de orice natură, nu a fost scos din circuitul civil prin trecere în proprietatea publică, fiind în mod legal şi continuu în posesia şi proprietatea mea, precum şi a celorlalţi moştenitori{*)Ţ, de la data dobândirii lui şi până în prezent, eu, donatorul, garantând pe donatar împotriva oricărei evicţiuni, potrivit art. 828 Cod civil.
Menţionez că sunt căsătorit/necăsătorit şi am/nu am descendenţi.
Redactată şi editată/dactilografiată în …………… exemplare, la …………., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor …………… exemplare.

MANDANT

_________
*) Dacă este cazul.

Procura de donatie a unui imobil