actiune | model formularCerere Repunere in termen pentru exercitarea dreptului la actiune

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……………., domiciliat(a) in ………………… Formulez: CERERE DE REPUNERE IN TERMEN PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA ACTIUNE impotriva paratului(ei) …………, domiciliat(a) in ………….. pentru ca datorita unor cauze temeinic justificate nu am introdus actiunea in termenul de prescriptie prevazut de lege, de ….. ani. Motivele cererii: In fapt, am imprumutat paratului(ei) suma de ……….. […]

model...

Cerere Notarea unei actiuni in prestatie tabulara

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul ……………, domiciliat in …………, judetul ………., str. ………….., nr. …., va rog sa dispuneti: Notarea in cartea funciara nr. ….. a comunei …….. a actiunii in prestatie tabulara introdusa de mine impotriva lui ……….., domiciliat in ……….., judetul ……….., str. ………….., nr. …………., de la care am cumparat parcela nr. ……., pentru […]

model...

Cerere Chemare in judecata in actiune de granituire (si revendicare)

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a), ……….. domiciliat(a) in ………… chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) …………… domiciliat(a) in ……….. IN ACTIUNE IN GRANITUIRE (SI REVENDICARE) pentru: 1. stabilirea liniei de hotar care desparte proprietatile noastre; 2. ca urmare a stabilirii liniei de hotar, paratul(a) sa fie obligat(a) sa-mi respecte dreptul de proprietate si posesie […]

model...

Cerere actiune de divort

Act din categoria Cereri

Domnule presedinte, Subsemnatul ……………………………………, domiciliat în ………………………………., judetul ……………………., str. …………….., nr. ……… , etajul ………., apart. ……….., chem în judecatã pe sotia mea ……………..domiciliatã în ……………………., judetul ……………………., str. …………….., nr. ……… , etajul ………., apart. ……….., pentru ca prin hotãrârea ce veti pronunta sã desfaceti cãsãtoria încheiatã între subsemnatul si pârâta ……………………….., la […]

model...

model: ,

Procura de partaj in actiunea de divort

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ………………………………………………………………….. cetăţean ………………………………, născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………… eliberat de ………………………………. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...