succesiune | model formularCerere Renuntarea expresa la succesiune

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …………., mostenitor(oare) legal(a) sau testamentar(a) a defunctului(ei) ………….., decedat(a) la data de ………., in ……………., cu ultimul domiciliu in …………….. In temeiul art. 696 C. civ., declar ca RENUNT LA SUCCESIUNEA DEFUNCTULUI(EI) asupra careia nu am facut nici un act de acceptare, cerere pe care va rog s-o […]

model...

Cerere Deschiderea procedurii succesorale

Act din categoria Cereri

Domnule Notar, Subsemnatii: 1. ……1)……., domiciliat in …..2)….., judetul ……….., str. ……….., nr. …, et. …, ap. …., posesor al buletinului de identitate seria … nr. ……, eliberat de …………… . 2. ……1)……., domiciliat in ……2)….., judetul……….., str. …………., nr. …., et. …, ap. …, posesor al buletinului de identitate seria …. nr. ….., eliberat […]

model...

Acceptare succesiune sub beneficiu de inventar facuta de minor care a implinit 14 ani

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatul(a) …………., fiul lui si al …………., nascut(a) la data de ………., domiciliat(a) in ……………, in calitate de mostenitor legal sau testamentar al defunctului (ei) ………. decedat(a) la in …………, cu ultimul domiciliu in ……….. declar ca ACCEPT SUCCESIUNEA RESPECTIV SUB BENEFICIU DE INVENTAR, declaratie pe care o fac in prezenta reprezentantului […]

model...

Cerere acceptare expresa a succesiunii

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ……………….. In temeiul art. 689 C. civ., declar ca ACCEPT EXPRES SUCCESIUNEA defunctului(ei) …………, decedat(a) la data de …….., cu ultimul domiciliu in ……….., al carui mostenitor legal (sau testamentar) sunt. Va rog sa inregistrati aceasta cerere in registrul de acceptare a succesiunilor. Data depunerii ………….. Semnatura, ………. […]

model...

Procura de acceptare a unei succesiuni

Act din categoria Procuri

PROCURĂ*) Subsemnatul …………………………………………………………… cetăţean ………………………………….., născut la data de ……………………………., în localitatea …………………………………, de sex ………………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ………………………………….., str. ……………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ …………………………………., posesor al ……………………………., seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………. la data de ………………………………………., cod numeric personal ……………………………………………………….., împuternicesc prin prezenta […]

model...

Creditorilor succesiunii pentru separatie patrimonii

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………….., domiciliat in localitatea …………….., judetul …………….. str. …………….., nr. ………., etajul ………., apart. ………, chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……………….., domiciliat in localitatea ……………., judetul …………….., str. …………….., nr. ……., etajul ……., apart. ………, pentru ca prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti separarea patrimoniului paratului de patrimoniul […]

model...