Angajament de plata

Model Angajament de plata

Subsemnatul 1) ………………………………….. fiul lui ………………………….. ÅŸi al ……………………………, născut la data de ……………………. în localitatea ………………………., sectorul/judeÅ£ul …………………….., domiciliat în ……………………….., str. ………………………. nr. ………, bloc ………, scara ………., etaj …….., apart. …….., sectorul/judeÅ£ul …………………………………………., posesorul buletinului/cărÅ£ii de identitate seria ……………………. nr. ………………. eliberat/ă de …………………………. la data de ………………………., cod numeric personal ……………………, având funcÅ£ia de2) ……………………., luând cunoÅŸtinţă de faptul că prin3) ……………………………. s-a constatat că din vina mea am produs4) ……………………… cu sediul social în ………………………….., str. ……………………………… nr. ……….., sectorul/judeÅ£ul ………………….., înmatriculată în Registrul comerÅ£ului sub nr. …………………./…………………./…………………., o pagubă în sumă de5) …………………………… lei, provenită din ……………………………………………………….. îmi iau angajamentul de a plăti această sumă societăţii (unităţii) păgubite, astfel7) …………………..
Data …………………………………
Semnătura ………………………..
Martori8) …………………………….
…………………………………………

NOTE
1. Se înscrie numele şi prenumele complet al celui care şi-a asumat angajamentul.
2. Se precizează funcţia şi locul de muncă în momentul semnării angajamentului, indicându-se şi societatea (unitatea) la care este angajat, precum şi sediul ei.
3. Se indică actul prin care s-a constatat prejudiciul (felul, numărul şi data) .
4. Se arată denumirea societăţii (unităţii) păgubite.
5. Valoarea pagubei se înscrie în cifre şi litere.
6. Provenienţa, pe scurt, a pagubei.
7. Se precizează modalitatea de executare, care trebuie să fie în conformitate cu dispoziţiile legale.
8. Semnătura martorilor prezenţi (la fiecare în parte se indică domiciliul şi actul de identitate).

model: ,

Angajament de plata