Act constitutiv SRL

Model Act constitutiv SRL

AL SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ “…”SRL
(model orientativ)

I. Elementele de identificare a asociaţilor

Art.1 – Prezentul contract se încheie între:
1) ……………….- cetăţean român, sex …., născut la data de ………. în municipiul ………, fiul ui ……. şi al ….., domiciliat în ………, str. ………….. nr…., identificat cu BI seria … nr……. eliberat de Secţia … Poliţie la data de ….., având cod numeric personal şi
2) ……………….- cetăţean român, sex …., născut la data de ………. în municipiul ………, fiul ui ……. şi al ….., domiciliat în ………, str. ………….. nr…., identificat cu BI seria … nr……. eliberat de Secţia … Poliţie la data de ….., având cod numeric personal,

II. Forma, denumirea şi sediul societăţii

Art.2 – Părţile contractante convin ca societatea pe care o înfiinţează să fie o societate cu răspundere limitată, persoană juridică română constituită şi guvernată de legea română şi de actele sale constitutive.

Art.3 – Asociaţii răspund de obligaţiile societăţii numai în limita aportului fiecăruia la capitalul social. Patrimoniul social nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale asciaţilor.

Art.4 – Părţile contractante convin ca societatea pe care o înfiinţează să poarte denumirea de “…” S.R.L.

Art.5 – Societatea comercială “…”S.R.L. va avea sediul în ……, str. … nr.
Societatea îşi va putea muta sediul prin decizia adunării generale şi cu respectarea formei şi publicităţii impuse de lege.

Art.6 – Societatea ve putea înfiinţa filiale ori sucursale în România sau în alte ţări, cu respectrea reglmentărilor legale în vigoare la data şi locul unde acestea se vor înfiinţa.

III. Obiectul societăţii

Art.7 – OBIECTUL DE ACTIVITATE PRINCIPAL: …………….

ACTIVITATEA PRINCIPALĂ:

Con CAEN – ………(descrierea activitatiii)

IV. Capitalul social

Art.8 – Părţile contractante convin ca, în baza prezentului act constitutiv, să pună în comun aporturile lor pentru constituirea capitalului social.
Capitalul social va fi de …. lei (minim 2.000.000 lei) şi este integral vărsat de asociaţi la data constituirii societăţii.

Art.9 – Capitalul social se formează astfel:
a) d-l … aduce ca aport …lei în numerar, reprezentând …% din capitalul social.
b) d-l … aduce ca aport …..lei în numerar, reprezentând …% din capitalul social.
c) (pot fi aduse ca aport si mijloace fixe)

Art.10- Capitalul social subscris şi vărsat integral la data constituirii societăţii este de …lei divizat în … părţi sociale egale a câte …lei fiecare, numerotate de la 1 la….

Art.11- Mărirea sau micşorarea capitalului social se poate face doar prin hotărârea adunării generale a asociaţilor şi cu respectarea condiţiilor de formă şi publicitate prevăzute de lege.

V. Administrarea şi reprezentarea societăţii

Art.12- S.C.””S.R.L. va fi administrată şi reprezentată de d-l ………, care poate delega autoritatea sa unui salariat.

VI. Participarea la beneficii şi pierderi

Art.13- Părţile contractante convin ca participarea fiecăruia la beneficiile şi pierderile societăţii să fie proporţională şi în limita aportului propriu la capitalul social.

VII. Durata societăţii

Art.14- Societatea “…” S.R.L. se înfiinţează pe o perioadă nelimitată.

VIII. Dizolvarea şi lichidarea societăţii

Art.15- Cazurile de dizolvare şi procedura lichidării sunt prevăzute în statut şi se completează de drept cu dispoziţiile legale în vigoare.

IX. Dispoziţii finale

Art.16- Orice neînţelegeri ce pot apărea între asociaţi ca urmare a executării actelor constitutive sau în legătură cu acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil se va apela la instanţa de judecată competentă.

Art.17- Completările şi modificările actelor constitutive vor fi valabile şi opozabile părţilor şi terţilor de la data înregistrării lor în Registrul comerţului.
Asociatul care nu este de acord cu completările şi modificările făcute se poate retrage din societate conform procedurii prevăzute de lege, după o lună de la notificarea făcută societăţii privind retragerea sa.

Art.18- Statutul face parte integrantă din prezentul act constitutiv.

Asociat, Asociat,

Act constitutiv SRL