Act constitutiv fundatie

Model Act constitutiv fundatie

Eu/Noi,
1. ………………………., cetăţean român, domiciliat în ……………………., str. …………………………………… nr. …………, bloc …………, scară ……….., etaj ………, apart. ………., sector/judeţ ………………………. posesorul actului de identitate …………………….. seria ………. nr. ……………………………….., eliberat de ………………….. la data de ……………………., cod numeric personal …………………………………….;
sau/şi
1. S.C. ……………………………….. SNC/SCS/SA/SCA/SRL, cu sediul social în ……………………………., str. …………………………………. nr. ……….., bloc ……….., scara ……….., etaj …………., apart. ………., sector/judeţ ………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………. sub nr. ……………./………………/………….., cod fiscal nr. …………………. din ………………………………, reprezentată de ………………… având funcţia de …………………………………………….., în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, în calitate de fondator/fondatori, am hotărât constituirea unei fundaţii astfel: Fundaţia va fi denumită …………………………… şi este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial. Fundaţia are sediul în …………………., str. ………….. nr. ……….., bloc ………, scara …………, etaj …….., apart. …………., sector/judeţ ……………………… . Scopul Fundaţiei …………………………….. este ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. iar obiectivele pe care şi le propune în vederea realizării acestui scop sunt prevăzute în Statutul fundaţiei. Fundaţia se constituie pe durată …………………………. . Patrimoniul Fundaţiei este format dintr-un activ patrimonial iniţial în valoare de ………………… lei şi este alcătuit din următoarele aporturi în natură sau/şi în numerar depuse de fondator/fondatori astfel …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………. . Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele fundaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei. Organul de conducere* al Fundaţiei este Consiliul director format din:
2. Preşedinte – ……………………………………………………………………………….
3. Prim-vicepreşedinte – ……………………………………………………………………………….
4. Vicepreşedinte – ……………………………………………………………………………….
5. Secretar – ……………………………………………………………………………….
6. Membri – ……………………………………………………………………………….
Controlul activităţii economico-financiare va fi efectuat de un cenzor/o comisie de cenzori* formată din:
1. Preşedinte – ……………………………………………………………………………….
2. Vicepreşedinte – ……………………………………………………………………………….
3. Membri – ……………………………………………………………………………….
Eu/Noi, ………………………………………. fondatorul/fondatorii Fundaţiei ………………………………….. împuternicesc/împuternicim pe …………………………………………….., cetăţean român, domiciliat în ………………………., str. ……………. nr. ………, bloc ………, scara ………, etaj ………, apart. …….., sector/judeţ ……………………………….. posesorul actului de identitate …………………………………… seria ………………… nr. ………………….. eliberat de ………………… la data de ………………………….., ca în numele meu/nostru şi pentru mine/noi să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice, înscrierea fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, obţinerea avizelor necesare, precum şi să semneze orice acte modificatoare ale Actului constitutiv şi Statutului fundaţiei, modificări impuse de instanţa judecătorească competentă, semnătura sa fiindu-mi/fiindu-ne pe deplin opozabilă. Redactat şi editat în ………… exemplare la …………….. cu sediul în ……………………………………… str. ……………………… nr. ……….., sector/judeţ …………….. .
S-au eliberat părţii/părţilor ………………… exemplare originale, astăzi, data autentificării.

SEMNĂTURA/SEMNĂTURILE
FONDATORULUI/FONDATORILOR

Act constitutiv fundatie