puralitate asociati | model formularAct constitutiv de societate cu raspundere limitata (pluralitate de asociati)

Act din categoria Acte constitutive

Subsemnatii: 1. D ……………………………………………………………….., domiciliat in ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judet …………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………….. in (localitatea) ……………………………… sector/judet ………………………, fiul lui ………………………………….. si al …………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………. nr. …………………….. eliberat de ………………….., cod numeric personal […]

model...