raspundere limitata | model formularSocietate comerciala cu raspundere limitata mai multi asociati

Act din categoria Acte constitutive

Intre subsemnatii, – …………., nascut(a) in ……… la data ………., de cetatenie romana, domiciliat(a) in …………, str. ………. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., (sectorul ….), posesor(e) B.I. seria ….. nr. …….., eliberat de ………. a Mun./Or. ………….la data de ………… Si – …………., nascut(a) in ……… la data ………., de […]

model...

Act constitutiv de societate cu raspundere limitata (pluralitate de asociati)

Act din categoria Acte constitutive

Subsemnatii: 1. D ……………………………………………………………….., domiciliat in ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judet …………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………….. in (localitatea) ……………………………… sector/judet ………………………, fiul lui ………………………………….. si al …………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………. nr. …………………….. eliberat de ………………….., cod numeric personal […]

model...

Act constitutiv societate cu raspundere limitata, asociat unic

Act din categoria Acte constitutive

Subsemnatul(a) …………, de cetatenie romana, nascut(a) in data de ………… in …………, domiciliat(a) in ……… str. ………….. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., (sector ………), posesor(e) a buletinului de identitate seria ….. nr. ………, eliberat de ……….. a Mun./Or. ……… la data de ………., in calitate de asociat(a) unic, am hotarat […]

model...