asociat unic | model formularAct constitutiv societate cu raspundere limitata, asociat unic

Act din categoria Acte constitutive

Subsemnatul(a) …………, de cetatenie romana, nascut(a) in data de ………… in …………, domiciliat(a) in ……… str. ………….. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., (sector ………), posesor(e) a buletinului de identitate seria ….. nr. ………, eliberat de ……….. a Mun./Or. ……… la data de ………., in calitate de asociat(a) unic, am hotarat […]

model...