Act constitutiv

Model Act constitutiv

ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETATII “………..” S.R.L.

Intre subsemnaţii,

…………., născut(a) in ……… la data ………., de cetatenie romana, domiciliat(a) in …………, str. ………. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., (sectorul ….), posesor(e) B.I. seria ….. nr. …….., eliberat de ………. a Mun./Or. ………….la data de …………

…………., născut(a) in ……… la data ………., de cetatenie romana, domiciliat(a) in …………, str. ………. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., (sectorul ….), posesor(e) a B.I. seria ….. nr. …….., eliberat de ………. a Mun./Or. ………. la data de …………

a intervenit prezentul contract de societate,

CAPITOLUL I
Denumirea, emblema şi forma juridică, sediul, durata

Art. 1. Părţile contractante convin sa înfiinţeze o societate cu răspundere limitata, persoana juridica romana denumita “………..” S.R.L, in conformitate cu dovada disponibilitatii firmei eliberata de Oficiul Registrului Comertului sub nr………………/……………….
In orice act, scrisoare sau publicaţie care provine de la societate, trebuie sa se menţioneze: denumirea, forma juridica, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului, codul unic de inregistrare şi capitalul social.

Art. 2. Emblema societăţii este formata dintr-un desen reprezentând …………………………….

Art. 3. Forma juridică a societatii este societate cu răspundere limitata, constituita potrivit Legii nr. 31/1990, modificata si completata prin O.U.G. nr. 32/1997.

Art. 4. Societatea va avea sediul in ………….. str. …….. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., (sector …..)
În baza hotărârii adunării generale a asociaţilor, SOCIETATEA va putea sa-si deschidă birouri si sucursale, reprezentante, agenţii sau alte sedii secundare in …………. sau in alte oraşe din tara sau din străinătate.

Art. 5. Societatea va funcţiona pe o durata de timp nedeterminată, cu excepţia cazului când adunarea generala a asociaţilor stabileşte altfel.

CAPITOLUL II
Obiectul de activitate

Art. 6. Obiectul de activitatea al Societatii, codificat conform dispozitiilor H.G. 656/1997 si Ordinului 601/2002 este:

Domeniul principal de activitatea:

Activitatea principala:

Activitati secundare:

CAPITOLUL III
Capitalul social si părtile sociale

Art. 7. Societatea se constituie cu un capital social, subscris si integral varsat, in numerar de ………… lei, divizat in …… parti sociale avand fiecare valoarea nominala de …….. lei.
Participarea asociatilor fondatori la constituirea capitalului se stabileste
astfel:
domnul/doamna ……….., …….. parti sociale, deci un procent de ….% din capitalul social;
domnul/doamna ……….., …….. parti sociale, deci un procent de ….% din capitalul social;
Majorarea sau reducerea capitalului social se va face pe baza hotararii adunarii generale a asociatilor, cu respectarea dispozitiilor legale.
Drepturile si obligatiile legate de partea sociala urmeaza partile sociale in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Detinerea partii sociale echivaleaza cu adeziunea tacita la prezentul act constitutiv cu eventualele modificari ulterioare.
Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale asociatilor.
Un creditor al unui asociat poate formula pretentii numai asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a asociatilor sau a cotei de parti sociale cuvenite acestuia dupa lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului statut.

Art. 8. Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.
Asociatii au dreptul de cesiune asupra partilor lor sociale, cu respectarea dreptului de preferinta al asociatilor fondatori mentionati in prezentul act constitutiv.
Transmiterea partiala sau totala a partilor sociale se va face atat intre asociati, cat si fata de tertele persoane daca exista consimtamantul asociatilor care reprezinta cel putin 3/4 din capitalul social, cu respectarea dreptului de preferinta recunoscut celuilalt asociat.
Aportul asociatilor la capitalul social nu este purtator de dobanzi.

Art. 9. Majorarea capitalului social se va face prin: cooptarea de noi asociati (persoane juridice sau fizice), individual si succesiv, noi aporturi ale asociatilor, din rezerve etc.
Prima cooptare a unui nou asociat se face cu unanimitatea voturilor asociatilor fondatori, iar valoarea aportului acestuia nu poate depasi numarul mediu de parti sociale pe asociat fondator. Pentru urmatoarele cooptari de noiasociati, adunarea generala a asociatilor poate hotari modificari in prezentul act constitutiv.
In cazul majorarii capitalului social, cheltuielile aferente modificarii revin integral noului (noilor) asociati.
Reducerea capitalului social se hotaraste in adunarea generala a asociatilor pana la limita minima admisa de lege.

Art. 10.Fiecare parte sociala subscrisa si varsata de asociati confera acestora dreptul la cate un vot egal in adunarea generala a asociatilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, a activului social, la dizolvarea societatii, conform prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale.
Asociatii vor participa la beneficii (profit) si pierderi in functie de aportul adus la capitalul social.

CAPITOLUL IV
Excluderea si retragerea din societate

Art. 11.In cazul excluderii sau retragerii unuia dintre asociati din societate, cel in cauza nu are dreptul la o parte proportionala cu valoarea partilor sociale detinute in societate din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acestora.
Excluderea din societate opereaza in cazurile prevazute de lege.

CAPITOLUL V
Conducerea, administrarea si controlul societatii

Art. 12.Societatea va fi condusa de adunarea generala a asociatilor.
Administratorul societatii va avea calitatea de angajat, scop in care se va incheia un contract de munca intre societate si acesta.
Toate actele care angajeaza patrimoniul societatii vor fi semnate de administratorul societatii.

Art. 13.Administrarea societatii si reprezentarea ei in relatiile cu tertele persoane se va face de catre asociatul …………., puterile lui fiind nelimitate.
Mandatul administratorului este pe o durata de patru ani de la data constituirii societatii, mandat care poate fi prelungit de Adunarea generala a asociatilor, in mod expres sau tacit.
Administratorul poate fi revocat de adunarea generala a asociatilor ori de cate ori acesta nu-si indeplineste atributiile, ori le indeplineste necorespunzator.
Partile contractante (asociatii) convin ca gestiunea societatii sa fie controlata de asociati si, la nevoie, de un cenzor desemnat de adunarea generala a asociatilor.

CAPITOLUL VI
Participarea la profit si pierderi

Art. 14.Societatea isi va deschide conturi in devize liber convertibile si in lei la bancile autorizate din Romania, conturi asupra carora are drept liber de dispozitie.
Persoanele care vor semna in numele societatii documentele pentru operatiuni bancare vor avea specimene de semnatura la bancile cu care lucreaza societatea.
Evidenta contabila, bilantul si contul de profit si pierderi se vor tine potrivit reglementarilor in vigoare in Romania si statutului societatii.
Evidenta activitatii economico-financiare a societatii se tine in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare si cu metodologia stabilita de Ministerul Finantelor.
Administratorul intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli si se supune spre aprobare Adunarii generale a asociatilor.
Profitul si pierderile vor fi repartizate asociatilor in proportii corespunzatoare cotei de contributie la capitalul social, dupa plata impozitelor si constituirea fondului de rezerva stabilit de adunarea generala a asociatilor pe baza situatiei financiare anuale.
Repartitia si incasarea dividendelor se va face la incheierea exercitiului economico-financiar, dar si pe parcursul anului, in functie de rezultatele financiare ale societatii.

CAPITOLUL VII
Forta de munca

Art.15.Partile contractante convin ca angajarea personalului societatii sa se faca de administratorul societatii, pe baza de contract individual de munca in conditiile legislatiei in materie.
Asociatii convin ca activitatea societatii se poate realiza si prin aportul lor nemijlocit, existand posibilitatea ca ei sa fie salarizati de societate pentru activitatea depusa.
Adunarea generala va decide asupra necesarului de personal anual si asupra nivelului general de salarizare.
Adunarea generala poate hotari acordarea de premii, gratificatii, indemnizatii si alte plati in functie de posibilitatile societatii si de rezultatele individuale ale salariatilor.

CAPITOLUL VIII
Forta majora

Art.16.Prin forta majora se inteleg situatiile survenite dupa incheierea prezentului contract, imprevizibile si insurmontabile, cum ar fi calamitatile naturale, distrugerile de razboi, inundatiile, cutremurele, catastrofele sau alte cazuri similare.
Prin notificarea fortei majore catre cealalta parte, in termen de cinci zile, partea afectata va fi exonerata de raspundere numai in masura si pentru perioada in care executarea obligatiilor sale este dependenta de forta majora invocata.

CAPITOLUL IX
Litigii
Art.17.Eventualele litigii dintre parti (asociati) se vor rezolva pe cale amiabila si, doar in subsidiar, pe cale judiciara.
Litigiile dintre societate si personalul angajat vor fi solutionate conform prevederilor legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL X
Dizolvarea si lichidarea societatii

Art. 18.Societatea se dizolva in urmatoarele situatii:
– imposibilitatea realizarii obiectului social;
– incapacitatea de plata;
– incapacitatea, excluderea, retragerea unui asociat, daca nu se poate continua activitatea cu asociat unic. Moartea unui asociat (persoana fizica) nu este cauza de dizolvare a societatii caci activitatea se va continua cu mostenitorii celui decedat, daca acestia vor accepta mostenirea;
– pe baza hotararii adunarii generale a asociatilor;
– in orice alte situatii prevazute de lege.

CAPITOLUL XI
Dispozitii finale

Art.19.Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile legislatiei romane in vigoare.
Cheltuielile efectuate de asociati pentru constituirea societatii vor fi inregistrate in bilantul aferent primului an de activitate.
Partile au convenit ca eventualele modificari ale contractului de societate sa fie materializate sub forma unor acte aditionale cu respectarea pevederilor legale in vigoare.

ASOCIATI

Act constitutiv