Decizie de imputare

Model Decizie de imputare

Având în vedere nota de constatare / proces verbal de cercetare administrativă întocmit de ……………………………………………………………………….. prin care se constată o pagubă materială în valoare de …………………………. lei, reprezentând …………………………………………………….. produsă în ziua/perioada de ……………………………. de care societatea/unitatea a luat cunoştinţă1) ……………………………………………..
DECIDE
I. Imputarea sumei de …………………………. lei2) în sarcina:
1. (numele şi prenumele) …………………………………………… având funcţia de …………………………., fiul lui ………………………………. şi al …………………………….. născut la data de …………………………………. în ………………………………, sectorul/judeţul …………………………., domiciliat în ………………………………… str. …………………….. nr. …, bloc …., scara …., etaj …., apart. …., sectorul/judeţul …………………………., posesorul buletinului/cărţii de identitate seria ………. nr. …………………………………………………., eliberat de ……………………… la data de …………………….. cod numeric personal ………………………………………., care răspunde pentru suma de ……………………… ca urmare a3) …………………………………………………..
În nota explicativă, declaraţia anexată la actul de control, cel de mai sus, motivează producerea pagubei astfel: …………………………………………………………………………………….. .
Apărările sale sunt înlăturate de următoarele argumente: …………………………………….
2. …………………………………………………………………………….. ;
3. …………………………………………………………………… .
II. Prezenta decizie de imputare se comunică celui/celor în cauză în termen de 15 zile de la emitere4).
III. Cel/cei în cauză pot introduce contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare la Judecătoria ………………………………………………………………………………..

5).

NOTE
1. Modul în care a luat cunoştinţă de pagubă.
2. Cuantumul total al pagubei şi defalcarea pe cote-părţi a acesteia pentru fiecare persoană în parte, după criteriile stabilite de art. 105 din Codul Muncii Codul Muncii, în cazurile prevăzute de acest text.
3. Temeiurile de drept şi de fapt care au determinat angajarea răspunderii materiale.
4. Pentru a se asigura dovada comunicării, se vor avea în vedere următoarele mijloace:
a) dovada scrisă, datată şi semnată de persoanele încadrate în muncă, obligate la plată, prezente în unitate;
b) scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la domiciliu, pentru persoanele care nu mai sunt în unitate;
c) încheierea unui proces-verbal datat, în caz de refuz de primire sau notificare trimisă prin executorul judecătoresc.
Pentru evidenţa şi urmărirea celor obligaţi la plată, este indicat să se întocmească şi să se păstreze, pentru fiecare debitor, un dosar în care vor fi evidenţiate toate datele şi care va conţine actele privind constatarea pagubei, emiterea deciziei de imputare, comunicarea acesteia, precum şi menţiuni privind actele remise compartimentului juridic, în vederea susţinerii intereselor unităţii ori predate altor organe în drept. În acelaşi dosar se păstrează şi actele de executare efectuate de unitate, precum şi cele din care rezultă cauzele neexecutării debitului şi înregistrarea acestuia în evidenţa specială.
5. Semnătura persoanei care a emis decizia de imputare, cu menţiunea calităţii sale.

Decizie de imputare