Modele de Acte constitutiveStatutul unei fundatii

Act din categoria Acte constitutive

Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Art. 1. – Fundaţia …………………………. fondată potrivită Actului constitutiv de: a) …………………………. cetăţean român, domiciliat în ……………… str. ……………………. nr. ………., bloc ………., scara ………., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………….. posesorul actului de identitate ……………………….. seria …………………… nr. ………………., eliberat de ………………. la data de …………………………., cod numeric personal …………………………. […]

model...

Act constitutiv fundatie

Act din categoria Acte constitutive

Eu/Noi, 1. ………………………., cetăţean român, domiciliat în ……………………., str. …………………………………… nr. …………, bloc …………, scară ……….., etaj ………, apart. ………., sector/judeţ ………………………. posesorul actului de identitate …………………….. seria ………. nr. ……………………………….., eliberat de ………………….. la data de ……………………., cod numeric personal …………………………………….; sau/şi 1. S.C. ……………………………….. SNC/SCS/SA/SCA/SRL, cu sediul social în ……………………………., str. …………………………………. nr. […]

model...

Societate comerciala in nume colectiv

Act din categoria Acte constitutive

Subsemnatii: – …………., nascut(a) in ……… la data ………., de cetatenie ………., domiciliat(a) in …………, str. ………. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., (sectorul ….), posesor(e) a B.I (sau pasaport) seria ….. nr. ……., eliberat de ……….. a Mun./Or. ………….la data de ………… Si – …………., nascut(a) in ……… la data […]

model...

Societate comerciala pe actiuni

Act din categoria Acte constitutive

CONTRACTUL DE SOCIETATE AL SOCIETATII COMERCIALE “……….” SA Se constituie prin prezentul act societatea comerciala pe actiuni “………” S.A., avand ca asociati: 1. Societatea Comerciala “………..” S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in …………., str. ………… nr. …., bl. …., sc. …., et. …, ap. …., (sector ….), inregistrata la Oficiul Registrului comertului sub […]

model...

Asociatie pentru cumpararea de actiuni

Act din categoria Acte constitutive

STATUTUL Asociatiei “…………………………..” CAPITOLUL I Scopul, denumirea, sediul si durata ARTICOLUL 1 Scopul si denumirea Pentru dobandirea de actiuni ale Societatii Comerciale “……………….”, care se privatizeaza, denumita in continuare societate, se constituie Asociatia “…………………..”, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997. ARTICOLUL 2 Sediul Sediul Asociatiei “…………………………………………” este in localitatea ……………………… […]

model...